About Examples Documentation Download Authors

midgard kanthaipan_kurokegati

Libnamegen is an Open Source Library to generate names. It can be found at http://libnamegen.sourceforge.net/

Male names

Jao Dong
Tang Fa
Xian Fan
Bang Ma
Keh Wu
Mo Schan
Dschang Meng
Keh Fan
Schan Yin
Yang Ying
Wu Lian
Si Hua
Yuag Yun
She Fa
Wu Qin
Shi Chao
She Zhao
Ming Mang
Kai Yang
Keh Sun
Dschau Dschou
Dscheng Chao
Dscheng Wang
Han Chen
She Chen
Bang Yu
Dschang Ting
Zhuo Schih
Schan Nei
Xian Chen
Chen Tuo
Buwei Chen
Hua Su
Yuag Zhu
Fan Lian
Wu Zhao
Ting Tschen
Nei Huo
Kai Tian
Hua Yuag
Tjän Guang
Sun Ming
Chen Shi
Chao Zhao
Sun Chao
Hua Li
Keh Er
Quin Han
Nei Hua
Gao Liu
Kai Zhu
Wang Shang
Kwan Pong
Guang Meng
Jao Gao
Kwan Lun
Tuo Li
Yi Siao
Pong Yang
Guang Lian
Jao Lou
Tschen Ting
Nei Su
Dschou Po
Guang Lju
Kwan Shang
Shi Ying
Tian Chao
Ying Lun
Zhuo Lu
Chao Buwei
Lju Yun
Mang Yi
Sun Lun
Dschou Zhao
Yuag Jao
Dschau Schan
Si Li
Yuag Lian
Tian Dschou
Tang Tang
Schan Yu
Guang Yu
Chi Jia
Gao Zhu
Tschen Zhu
Zhuo Hua
Han Lu
Dschau Mo
Dschou Tjän
Chen Xian
Pong Liu
Han Liu
Sui Lian
Xian Lian
Buwei Yun
Gao Xian
Mang Zhao
Lun Tuo
Li Keh

Female names

HaiTangNü Fa
Liangyu Mang
Zhi Dschang
HaiTangNü Po
Diaochan Nei
Zhi Zhuo
Yongtai Zhang
ChüHua Dou
MuTan Yang
Yongtai Lu
MuTan Gao
Lihua Li
Hou Xian
MuTan Su
MuLan She
Meiren Shang
ChangE Sun
Zhi Chi
Feiyan Wu
HaiTangNü Hua
Yongtai Zhao
Hou Zhu
MuTan Chao
Zetian Gao
Liangyu Fa
Yongtai Nei
HaiTangNü Tjän
Na Huo
Ji Lu
Zhi Xian
ChüHua Xian
HaiTangNü Su
NüLan Yu
NüLan Ying
MeiHua Chen
HaiTangNü Zhu
Yin Yua Kai
Chao-Chün Dschau
Yuanyuan Yu
Lihua Kai
Hou Wang
Hou Schan
Liangyu Lun
Yuanyuan Meng
Meiren Guang
Feiyan Fa
Wu Qin
Zhi Dschau
Yongtai Chen
ChangE Tjän
Diaochan Ming
Ji Dschou
Na Lun
Shuzhen Mo
Yin Yua Huo
Meiren Chen
Wu Chao
Shuzhen Zhao
Ji Yin
Meiren Yang
ChangE Jia
Shuzhen Lu
Feiyan Shi
HaiTangNü Liu
Liangyu Zhao
Xiaoxiao Liu
ChüHua Meng
Meiren Tjän
Liangyu Huo
Diaochan Chen
MuTan Ting
Xiaoxiao Tian
ChangE Quin
Hou Fa
Hou Lu
Yuanyuan Fa
Yongtai Zhang
ChangE Lu
Liangyu Mo
Lihua Gao
Yongtai Hsien
Zetian Xian
Zhi Pong
HaiTangNü Chao
Diaochan Liu
Xiaoxiao Liu
Meiren Buwei
Yongtai Quin
MuLan Fa
Yuanyuan Po
Yin Yua Zhao
HaiTangNü Chen
Liangyu Wang
HaiTangNü Meng
Jiangnu Su
HaiTangNü Huo
Meiren Shi
Yongtai Zhao
TanChi Yu
Meiren Zhao

SourceForge.net Logo