About Examples Documentation Download Authors

real china

Libnamegen is an Open Source Library to generate names. It can be found at http://libnamegen.sourceforge.net/

Male names

Zhu Jhong-shun
Shen Hang-fu
Cheng Kuei-lin
Xiang Li-hong
Shen Tse-tung
Tseng You-cheng
Tseng Gong-sun
Li Lao-che
Song Shou-feng
Chin Lao-che
Wan You-cheng
Chin Cheng-hao
Wan Yin-zhen
Miao Cheng-hao
Song Tse-tung
Gao Lao-che
Ming You-cheng
Zhu Way-ming
Tan Shou-feng
Miao Jen-ta
Tan Koi-sho
Zhu Chang
Xu Li-hong
Shang Shih-k'ai
Xu Jin-woo
Liao Jin-woo
Zheng Hong-quan
Fu Ju-zheng
Tseng Jin-woo
Liao Ki-tong
Xiang Shou-feng
Han Way-ming
He Chang
Xiang Feng-xiang
Li Kuei-lin
Tan Hang-fu
Yuan Chang
Wan Lao-che
Li To-wai
Shang Li-hong
Zhu Shi-min
Xiang Yin-zhen
Deng Yin-zhen
Liang Kuei-lin
Kim Xiao-shuang
Liao Shih-k'ai
Gao Ki-tong
Li Lu-po-teh
Miao Tse-tung
Li Jen-ta
Ma Shi-min
Miao Feng-xiang
Xu Xiao-shuang
Xu Feng-xiang
Chin To-wai
Li To-wai
Kim Qi-chen
Sun Kuei-lin
Zhu Hang-fu
Kim Tse-tung
Ma Chang
Cheng To-wai
Huang Lu-po-teh
Han Cheng-hao
Deng Jin-woo
Shang Ki-tong
Xiang Chang
Song Jhong-shun
Fu Jien-cheng
Liang Qi-chen
Ming Hang-fu
Han Jen-ta
Sun To-wai
Tseng Xiao-shuang
Tan Hang-fu
Ma Shih-k'ai
Shang Lao-che
Fu Ki-tong
Shen Tse-tung
Xu Koi-sho
Zhu Lu-po-teh
Ming Jhong-shun
Chin Li-hong
Xu Feng-xiang
Zhu Jin-woo
Liao Shi-min
Zhu Qi-chen
Chin Jien-cheng
Song Ki-tong
Miao Cheng-hao
Cheng Shih-k'ai
Zhu Koi-sho
Han Xiao-shuang
He You-cheng
Zhu Wu-sheng
Deng Shih-k'ai
Li Jien-cheng
Ma Xiao-shuang
Zhai Kuei-lin
Ma You-cheng

Female names

Liao Xiao-cheng
Ming Ying-tai
He Nai-jian
Tan Tsai-chin
Ming Ru-ping
Tan Tsai-chin
Gao Dao-ming
Cheng Kuei-fen
Xiang Ying-tai
Liang Xiao-cheng
Shen Ts'ui-fang
Song Hong-miao
Feng Mae-wan
Xu Ying-tai
Liao Sung-lee
Zheng Ai-ling
Wong Ai-ling
Zhai Ying-tai
Song Lien-ying
Fu Mo-chou
Cheng Ying-tai
Chin Nai-jian
Gao Hong-miao
Liang Sung-lee
Ming Lien-ying
Caho Dao-ming
He Shan-lee
Huang Ru-ping
Chin Sung-lee
Cheng Ying-tai
Feng Shan-lee
Xu Mae-wan
Zheng Kuei-fen
Shang Ru-ping
Zhu Xiao-ying
Xu Ru-ping
Gao Xiao-cheng
Liang Tsai-chin
Sun Shao-yan
Cheng Ru-ping
Chin Qiu-ju
Tseng Mae-wan
Ming Ying-tai
Cheng Qiu-ju
Song Dao-ming
Liu Hong-miao
Gao Nai-jian
Zhai Li-juan
Liao Ying-tai
Han Tsai-chin
Cheng Shan-lee
Fu Li-juan
Sun Ts'ui-fang
Ming Ying-tai
Fu Qiu-ju
Chin Xiao-ying
Ma Xiao-ying
Miao Hong-miao
Shen Ru-ping
Huang Mae-wan
Han Qiu-ju
Tan Mae-wan
Wong Qiu-ju
Li Nai-jian
Zhai Lien-ying
Ming Nai-jian
Wan Shan-lee
Feng Nai-jian
Kim Nai-jian
Song Ru-ping
Tseng Tsai-chin
Kim Ai-ling
Huang Li-juan
Liu Tsai-chin
Wong Qiu-ju
Deng Shan-lee
Gao Tsai-chin
Kim Kuei-fen
Zhu Mo-chou
Zhu Qiu-ju
Li Ru-ping
Liang Shan-lee
Zhai Ts'ui-fang
Zheng Ying-tai
Song Ai-ling
Liao Ying-tai
Kim Qiu-ju
Deng Ai-ling
Xiang Kuei-fen
Gao Lien-ying
Shen Xiao-ying
Liang Xiao-ying
Ming Kuei-fen
Huang Mo-chou
Kim Sung-lee
Xiang Shao-yan
Ming Ying-tai
Huang Li-juan
Shang Ru-ping
Wong Tsai-chin

SourceForge.net Logo