About Examples Documentation Download Authors

midgard erainn

Libnamegen is an Open Source Library to generate names. It can be found at http://libnamegen.sourceforge.net/

Male names

Torin Piann
Aodh ay'airthir
Easonach ay'mhara
Ceomhan
Pioraid
Harmon
Pioraid ay'carraig
Ladhach Oraïden
Dion
Diarmaid ay'trascadan
Conan
Biorach
Ion ay'cruachan
Buarthan an'almhuin
Rathrach ay'mhara
Trean ay'beannchar
Greasan
Ruidan ay'lian
Safeach Eadrom
Manachan
Cuán ay'aghainn
Ceomhan ay'almhuin
Ruadh
Cillian
Fionbar ay'drumlanrig
Ceallach Piann
Leachlainn Piann
Morainan an'eilean
Greanal ay'brian
Lindron
Garran
Rionde ay'ostan
Sean
Abban ay'mhara
Namrhaid ay'carraig
Uiscan ay'trascadan
Gairin an'almhuin
Cairbre ay'trascadan
Coibhre ay'dun
Naigin na Tinemor
Carbailan
Dion Fearslan
Gruagach ay'drumlanrig
Rolgan ay'indairné
Lonrach ay'imrith
Aladan ay'déasciath
Bearach an'almhuin
Ceartan
Ceomhan
Piorann Fearslan
Padraigh Fearslan
Trean
Fion ay'cruachan
Góban ay'carraig
Eiltach
Flann ay'carraig
Trean
Cian ay'aghainn
Cruan
Hobadh
Brogan ay'ealalinn
Mearach an'eilean
Abban ay'ealalinn
Fian ay'carraig
Bruion an'almhuin
Brian
Deonach
Scuaban Piann
Seachin ay'mhara
Teadan Eadrom
Fionn
Greasan
Ceallach ay'beannchar
Gioraid
Cuilan Orduill
Turloigh Eadrom
Labhraid
Dubhgall
Ruadh ay'carraig
Cuilan
Preabhan an'almhuin
Amaidan
Soilsean
Ciontach
Fian
Amerghin
Coinan ay'forrach seann
Greasan
Gran
Dion ay'carraig
Rhoan
Tionbhar ay'beannchar
Slan na Blathabhall
Abban ay'cuanscadan
Bradaiach
Hobadh ay'imrith
Uiscan
Padraig ay'brian
Cairbre an'eilean
Brennan

Female names

Morinn
Niala
Síomha
Aithne
Aisinn
Tuilelaith ay'lian
Bainne
Líadan ay'cruachan
Aisinn
Caoine ay'teámhai
Mhairi ay'carraig
Aislin
Luaitinn
Aoibheann ay'brion
Ciuinn Oraïden
Siola
Searinniu
Dialla
Siarinn ay'aghainn
Tainiu an'ostan
Niala
Lonriu
Tuilelaith
Orlaith ay'déasciath
Siola ay'déasciath
Gearrid ay'cruachan
Coitiana
Celtriu
Meggaid Orduill
Lonriu
Daoliu Eadrom
Saraid ay'dun
Dialla
Damhnait ay'carraig
Nuala
Siola ay'lian
Duilid ay'bay
Aoife an'eilean
Emer ay'leanai
Ealaniu na Naobanbhai
Mhairi ay'drumlanrig
Naomh
Dialla ay'indairné
Mioninn na Naobanbhai
Orlaith ay'imrith
Lonriu
Gunall
Luaitinn
Daoliu
Tealain
Lonriu
Duaiu
Dalaninn
Lonriu
Mhairi na Iascamoran
Arilid Orduill
Saraid Fearslan
Caraden ay'carraig
Celtriu ay'carraig
Cailinn
Daoliu
Treasa Oraidén
Dalaninn
Muirne ay'aghainn
Niallaiu
Luaitinn
Gunall ay'areinhall
Branwen ay'leanai
Rathnait Orduill
Meggaid ay'carraig
Ardiu
Meala
Endalinn
Ríona
Maebh
Treasa Orduill
Niallaiu
Gobnait ay'drumlanrig
Meala ay'areinhall
Maebh Fearslan
Una
Tealain ay'carraig
Tainiu
Uaithne Bodhar
Meggaid ay'mhara
Siola ay'areinhall
Endalinn na Blathabhall
Ardiu
Ardiu
Colminn
Shalana
Cailtlinn ay'ealalinn
Gearrid ay'liam
Gearrid ay'lian
Aoife
Gráinne an'ostan
Luriel
Lonriu ay'ostan
Siobhan
Cailinn

SourceForge.net Logo