About Examples Documentation Download Authors

midgard chryseia

Libnamegen is an Open Source Library to generate names. It can be found at http://libnamegen.sourceforge.net/

Male names

Dionysios Simocatta apo KroisosΔιονυσιος Σιμοκαττα ἀπο Κροισος
Felix TagarisΦελιξ Ταγαρις
Xenokrates Eirenikos EirenikosΞενοκρατες Ἐιρενικος Ἐιρενικος
Demosthenes Nikephoros PantechnesΔεμοςθενες Νικεφορος Παντεχνες
Demon apo PhiliraΔεμον ἀπο Φιλιρα
Isaias ManouelitesἸσαιας Μανοουελιτες
Photios apo IkoniumΦοτιος ἀπο Ἰκονιουμ
Attalos AbouresἈτταλος Ἀβοουρες
Theogenios Eudochios KontostephanosΘεογενιος Ἐυδοχιος Κοντοστεφανος
Ampelios Palaiologos apo IkoniumἈμπελιος Παλαιολογος ἀπο Ἰκονιουμ
Eustathios Methodios Katrares Chrysoloras MalakesἘυσταθιος Μεθοδιος Κατραρες Χρυσολορας Μαλακες
DomnicosΔομνικος
Nikias Zoilos Kourkouas Pantechnes KourtikesΝικιας Ζοιλος Κοουρκοουας Παντεχνες Κοουρτικες
Mnesimachos apo NikostriaΜνεσιμαχος ἀπο Νικοστρια
Sergios Argyros apo PalabrionΣεργιος Ἀργυρος ἀπο Παλαβριον
Theotimos MandromenosΘεοτιμος Μανδρομενος
EuthaliosἘυθαλιος
Lysandros Orpheos Rossatas SarantenosΛυσανδρος Ὀρφεος Ροσσατας Σαραντενος
Armentarios apo PhtelionasἈρμενταριος ἀπο Φτελιονας
CarinosΚαρινος
Apion Isokrates Malakes MouzalonἈπιον Ἰσοκρατες Μαλακες Μοουζαλον
SophosΣοφος
Plutinos Limpidares Rossatas ManouelitesΠλουτινος Λιμπιδαρες Ροσσατας Μανοουελιτες
Pantaleon Tarchaneiotes Argyros KalamanosΠανταλεον Ταρχανειοτες Ἀργυρος Καλαμανος
Kyriakos Lysimachos Angelos Dermokaites ParaspondylosΚυριακος Λυσιμαχος Ἀνγελος Δερμοκαιτες Παρασπονδυλος
Bonifatios Petzikopoulos apo DiptycheΒονιφατιος Πετζικοποουλος ἀπο Διπτυχε
Asklepios Kabasilas KaukadenosἈσκλεπιος Καβασιλας Καυκαδενος
EuthymiosἘυθυμιος
Argyros Eudochios DiasorenosἈργυρος Ἐυδοχιος Διασορενος
AsbadosἈσβαδος
TheseosΘεσεος
Aristobulos apo DikorphonἈριστοβουλος ἀπο Δικορφον
Hyakinthos AprenosHυακινθος Ἀπρενος
Mnesimachos apo OktreaΜνεσιμαχος ἀπο Ὀκτρεα
Danielos apo DiptycheΔανιελος ἀπο Διπτυχε
Lykurgos Paramonos Choniates BoumbalisΛυκουργος Παραμονος Χονιατες Βοουμβαλις
Deadotos KabakesΔεαδοτος Καβακες
Adrastos Syropoulos Botaneiates SgourosἈδραστος Συροποουλος Βοτανειατες Σγοουρος
Zacharias NeokaisareitesΖαχαριας Νεοκαισαρειτες
RusticiosΡουστικιος
Theokritos Hippokrates Psellos Choniates LaskarisΘεοκριτος Hιπποκρατες Ψελλος Χονιατες Λασκαρις
Maximin Kourkouas apo PalabrionΜαξιμιν Κοουρκοουας ἀπο Παλαβριον
Perigenes apo PirsopolisΠεριγενες ἀπο Πιρσοπολις
Hermogenes Origenes AtrapesHερμογενες Ὀριγενες Ἀτραπες
Eugenios Lysandros Kantakouzenos Arbantenos MelachrinosἘυγενιος Λυσανδρος Καντακοουζενος Ἀρβαντενος Μελαχρινος
Nikomachos Euphranos Psellos Zykandeles MandromenosΝικομαχος Ἐυφρανος Ψελλος Ζυκανδελες Μανδρομενος
Anikios BalsamonἈνικιος Βαλσαμον
AristodemosἈριστοδεμος
Damion Nereos Kabasilas ParaspondylosΔαμιον Νερεος Καβασιλας Παρασπονδυλος
Maurentios KabasilasΜαυρεντιος Καβασιλας
GratianΓρατιαν
Athanias Ammonianos BalsamonἈθανιας Ἀμμονιανος Βαλσαμον
Theophanes Sphrantzes BatatzesΘεοφανες Σφραντζες Βατατζες
AgamemnonἈγαμεμνον
Firminos Gabras apo KroisosΦιρμινος Γαβρας ἀπο Κροισος
Kastor Alkaeos Melachrinos VatatzisΚαστορ Ἀλκαεος Μελαχρινος Φατατζις
PhilipposΦιλιππος
Sittas Karpos Zimiakes PetzikopoulosΣιττας Καρπος Ζιμιακες Πετζικοποουλος
Xenophon Radenos Prasomales ZimiakesΞενοφον Ραδενος Πρασομαλες Ζιμιακες
Photios Spartenos apo IkoniumΦοτιος Σπαρτενος ἀπο Ἰκονιουμ
Sokrates apo LeukonasΣοκρατες ἀπο Λευκονας
Kepheos Phoebos Sarantenos Philanthropenos AgathangelosΚεφεος Φοεβος Σαραντενος Φιλανθροπενος Ἀγαθανγελος
Lykurgos apo PolikilonΛυκουργος ἀπο Πολικιλον
Archippos TarchaneiotesἈρχιππος Ταρχανειοτες
Neoptolemos Evandros Exazenos KalamanosΝεοπτολεμος Ἐφανδρος Ἐξαζενος Καλαμανος
Hypatios Platon ManouelitesHυπατιος Πλατον Μανοουελιτες
Pheredes StrabomytesΦερεδες Στραβομυτες
Chrysanthos ManouelitesΧρυσανθος Μανοουελιτες
Sergios BryenniusΣεργιος Βρυεννιους
Callistos Arbantenos apo OktreaΚαλλιστος Ἀρβαντενος ἀπο Ὀκτρεα
AcindynosἈκινδυνος
Anthemios MouzalonἈνθεμιος Μοουζαλον
Pegasos ChandrenosΠεγασος Χανδρενος
Euphemios apo NikostriaἘυφεμιος ἀπο Νικοστρια
Nikon Choniates PhilanthropenosΝικον Χονιατες Φιλανθροπενος
Ampelios RadenosἈμπελιος Ραδενος
Cresconios BalsamonΚρεσκονιος Βαλσαμον
Zoilos MakrembolitesΖοιλος Μακρεμβολιτες
Prometheos apo MegalokamposΠρομεθεος ἀπο Μεγαλοκαμπος
Helladios Phobos Mandromenos BalsamonHελλαδιος Φοβος Μανδρομενος Βαλσαμον
Nicephoros apo IkoniumΝικεφορος ἀπο Ἰκονιουμ
TheodoulosΘεοδοουλος
Menelaos Manouelites apo DiptycheΜενελαος Μανοουελιτες ἀπο Διπτυχε
Eusebios apo BaltoudisἘυσεβιος ἀπο Βαλτοουδις
Philokrates Drakon Bryennios IagarisΦιλοκρατες Δρακον Βρυεννιος Ἰαγαρις
Eutropios Pegarios DoukasἘυτροπιος Πεγαριος Δοουκας
Agnellos Timaeos Kourtikes TagarisἈγνελλος Τιμαεος Κοουρτικες Ταγαρις
Martinos Tzamplakon apo OktreaΜαρτινος Τζαμπλακον ἀπο Ὀκτρεα
Hadrianos apo IkoniumHαδριανος ἀπο Ἰκονιουμ
Armatos apo IkoniumἈρματος ἀπο Ἰκονιουμ
Apollonios Paris Mouzalon TrichasἈπολλονιος Παρις Μοουζαλον Τριχας
Hermokrates RossatasHερμοκρατες Ροσσατας
VictorΦικτορ
Onesimos Iagaris Kalothetos MamalisὈνεσιμος Ἰαγαρις Καλοθετος Μαμαλις
Myron Exazenos Tarchaneiotes StrabomytesΜυρον Ἐξαζενος Ταρχανειοτες Στραβομυτες
Zephyros Diogenes Vatatzis Prasomales KamaterosΖεφυρος Διογενες Φατατζις Πρασομαλες Καματερος
Theodorakios apo KarperisΘεοδορακιος ἀπο Καρπερις
LykurgosΛυκουργος
TriphonΤριφον
Photios apo PisoderionΦοτιος ἀπο Πισοδεριον

Female names

Melpomene Heliodora Zykandelina Kourkouaina BryenniinaΜελπομενε Hελιοδορα Ζυκανδελινα Κοουρκοουαινα Βρυεννιινα
Zephyra Mouzakiina Vatatzina LimpidarinaΖεφυρα Μοουζακιινα Φατατζινα Λιμπιδαρινα
Nike Melaina Doukaina Sklerina EirenikinaΝικε Μελαινα Δοουκαινα Σκλερινα Ἐιρενικινα
Syrinx Tsaphas apo OktreaΣυρινξ Τσαφας ἀπο Ὀκτρεα
Elaiodora Sphrantzina Psellina ChrysaphinaἘλαιοδορα Σφραντζινα Ψελλινα Χρυσαφινα
Leto apo PalabrionΛετο ἀπο Παλαβριον
Erydea Aprenos apo NikostriaἘρυδεα Ἀπρενος ἀπο Νικοστρια
Proseria apo PalabrionΠροσερια ἀπο Παλαβριον
LedaΛεδα
Elaiodora Parthenia Prasomalina GabrainaἘλαιοδορα Παρθενια Πρασομαλινα Γαβραινα
Gundesvinda NestongosΓουνδεσφινδα Νεστονγος
AltheaἈλθεα
HonorataHονορατα
Euthalia apo BasiloudisἘυθαλια ἀπο Βασιλοουδις
Theophania apo NeochorionΘεοφανια ἀπο Νεοχοριον
Euphrasia apo AgriosikiaἘυφρασια ἀπο Ἀγριοσικια
Arethusa apo LikoianisἈρεθουσα ἀπο Λικοιανις
IoleἸολε
Artemia apo EvadochorisἈρτεμια ἀπο Ἐφαδοχορις
Arethusa Eunike Strabomytissa ParaspondylinaἈρεθουσα Ἐυνικε Στραβομυτισσα Παρασπονδυλινα
Demetria KalothetinaΔεμετρια Καλοθετινα
Klio SgouropoulosΚλιο Σγοουροποουλος
Iokasta Eutropia Arianitissa MalakinaἸοκαστα Ἐυτροπια Ἀριανιτισσα Μαλακινα
Alkyone Meletia Zykandelina Abourina PsellinaἈλκυονε Μελετια Ζυκανδελινα Ἀβοουρινα Ψελλινα
Euthyche BoumbalinaἘυθυχε Βοουμβαλινα
Selena Danae Sgourina Mourtzouphlina TornikinaΣελενα Δαναε Σγοουρινα Μοουρτζοουφλινα Τορνικινα
Alkippa apo StrimonikonἈλκιππα ἀπο Στριμονικον
Alexandra Kourtikios apo NikostriaἈλεξανδρα Κοουρτικιος ἀπο Νικοστρια
Amalthea PhryginesἈμαλθεα Φρυγινες
Daphne apo KremastonΔαφνε ἀπο Κρεμαστον
Artemisia apo PetropoulakisἈρτεμισια ἀπο Πετροποουλακις
Persephone apo PalabrionΠερσεφονε ἀπο Παλαβριον
EumeliaἘυμελια
Arkadia Choumne Mourtzouphlina GlabainaἈρκαδια Χοουμνε Μοουρτζοουφλινα Γλαβαινα
Klio Katrarina KabakinaΚλιο Κατραρινα Καβακινα
Elpis Apokaukos apo PalabrionἘλπις Ἀποκαυκος ἀπο Παλαβριον
Amarante MakrembolitissaἈμαραντε Μακρεμβολιτισσα
Iokasta Persephone ZykandelinaἸοκαστα Περσεφονε Ζυκανδελινα
Basilina Harmonia AkropolitissaΒασιλινα Hαρμονια Ἀκροπολιτισσα
Meletia Eiris Balsamina ZimiakinaΜελετια Ἐιρις Βαλσαμινα Ζιμιακινα
Hekate Batatzina MouzalinaHεκατε Βατατζινα Μοουζαλινα
Eudoxia Kamateros apo PalabrionἘυδοξια Καματερος ἀπο Παλαβριον
Antigone apo LikostomonἈντιγονε ἀπο Λικοστομον
Lysimache Balsamina Sarantene DoukainaΛυσιμαχε Βαλσαμινα Σαραντενε Δοουκαινα
Elpis apo LeukoteaἘλπις ἀπο Λευκοτεα
KlytemnestraΚλυτεμνεστρα
AndromedaἈνδρομεδα
Danae Deaphania Petzikopoulina SaranteneΔαναε Δεαφανια Πετζικοποουλινα Σαραντενε
Morphea Kantakouzene Dragasina KontostephaneΜορφεα Καντακοουζενε Δραγασινα Κοντοστεφανε
Chloris AsaninaΧλορις Ἀσανινα
Pericleia HierogenisΠερικλεια Hιερογενις
Xanthe RadenosΞανθε Ραδενος
Megethia apo DiptycheΜεγεθια ἀπο Διπτυχε
PsycheΨυχε
Eugenia Euthyche Dermokaitissa KamaterinaἘυγενια Ἐυθυχε Δερμοκαιτισσα Καματερινα
Phile Leonida Chandrene Aprene IagarinaΦιλε Λεονιδα Χανδρενε Ἀπρενε Ἰαγαρινα
Demostrate Pleustissa Syranerina ZimiakinaΔεμοστρατε Πλευστισσα Συρανερινα Ζιμιακινα
Photine Melia ZaridinaΦοτινε Μελια Ζαριδινα
Plazidina Promethea SphrantzinaΠλαζιδινα Προμεθεα Σφραντζινα
Eutropia Mouzalina Arbantene KourtikinaἘυτροπια Μοουζαλινα Ἀρβαντενε Κοουρτικινα
Theocharista PantechnesΘεοχαριστα Παντεχνες
Penelope apo DiptycheΠενελοπε ἀπο Διπτυχε
Theocharista apo OktreaΘεοχαριστα ἀπο Ὀκτρεα
Eumelia Arachne BranainaἘυμελια Ἀραχνε Βραναινα
Zosime Dermokaitissa IagarinaΖοσιμε Δερμοκαιτισσα Ἰαγαρινα
Thais Arianites apo DiptycheΘαις Ἀριανιτες ἀπο Διπτυχε
EutropiaἘυτροπια
Pelagia Medea MaliaseneΠελαγια Μεδεα Μαλιασενε
Masticana Gabras apo KroisosΜαστικανα Γαβρας ἀπο Κροισος
DeadoraΔεαδορα
Cesarea apo PalabrionΚεσαρεα ἀπο Παλαβριον
Theognosia Theognosia Rossataina BotaneiatissaΘεογνοσια Θεογνοσια Ροσσαταινα Βοτανειατισσα
Selene Antigonia Chrysaphina DalasseneΣελενε Ἀντιγονια Χρυσαφινα Δαλασσενε
Agathangela AngelinaἈγαθανγελα Ἀνγελινα
Euphrasia Chandrene RossatainaἘυφρασια Χανδρενε Ροσσαταινα
Terpsichore Synadene MandromeneΤερψιχορε Συναδενε Μανδρομενε
Helladia KaukadeneHελλαδια Καυκαδενε
Hippolyta Mamalina Sarantene AristidinaHιππολυτα Μαμαλινα Σαραντενε Ἀριστιδινα
Harmonia Plazidia Asanina ParaspondylinaHαρμονια Πλαζιδια Ἀσανινα Παρασπονδυλινα
Arsenia Mourtzouphlina Chandrene AgathangelinaἈρσενια Μοουρτζοουφλινα Χανδρενε Ἀγαθανγελινα
Victorina apo NikostriaΦικτορινα ἀπο Νικοστρια
Aphrodisia Melitta Trichaina Exazene BryenniinaἈφροδισια Μελιττα Τριχαινα Ἐξαζενε Βρυεννιινα
Nikostrate apo BounochoronΝικοστρατε ἀπο Βοουνοχορον
IanuariaἸανουαρια
Demostrate Syraneres apo OktreaΔεμοστρατε Συρανερες ἀπο Ὀκτρεα
Veneranda apo DiptycheΦενερανδα ἀπο Διπτυχε
Althea Dalassene KomneneἈλθεα Δαλασσενε Κομνενε
Adula PleustesἈδουλα Πλευστες
Kassiopeia ChoniatissaΚασσιοπεια Χονιατισσα
Agathangela MamalinaἈγαθανγελα Μαμαλινα
Xanthippe ParaspondylinaΞανθιππε Παρασπονδυλινα
Kirke Phile Exazene Glabaina KatrarinaΚιρκε Φιλε Ἐξαζενε Γλαβαινα Κατραρινα
Iole apo PolikrinosἸολε ἀπο Πολικρινος
Xanthe Zimiakina ZaridinaΞανθε Ζιμιακινα Ζαριδινα
PolyxenaΠολυξενα
Daphne Xene Kourkouaina Exazene KabasilainaΔαφνε Ξενε Κοουρκοουαινα Ἐξαζενε Καβασιλαινα
MonicaΜονικα
Amaranthe Kalliopolos apo IkoniumἈμαρανθε Καλλιοπολος ἀπο Ἰκονιουμ
DanaeΔαναε
Galla apo KroisosΓαλλα ἀπο Κροισος

Village names

MesobounosΜεσοβοουνος
SklitronΣκλιτρον
KoromiliaΚορομιλια
KimariaΚιμαρια
AtirasἈτιρας
PhteliaΦτελια
NeromilosΝερομιλος
LeukopigisΛευκοπιγις
DoganisΔογανις
CharitomenisΧαριτομενις
MetalikosΜεταλικος
PodochorionΠοδοχοριον
EtnikonἘτνικον
AxiochorisἈξιοχορις
PendapolisΠενδαπολις
TribounonΤριβοουνον
DiamesonΔιαμεσον
PoliplatanonΠολιπλατανον
MonokaridiaΜονοκαριδια
PilorigisΠιλοριγις
NikokliaΝικοκλια
KorisosΚορισος
PhilotiaΦιλοτια
BronteronΒροντερον
GorgopisΓοργοπις
PolipotamonΠολιποταμον
DrosopigisΔροσοπιγις
BatochorionΒατοχοριον
PlatamonΠλαταμον
DriasΔριας
GranitisΓρανιτις
ErmakiaἘρμακια
PoliphitonΠολιφιτον
OmalonὈμαλον
PaleokalapotisΠαλεοκαλαποτις
SebastiaΣεβαστια
BambakousaΒαμβακοουσα
EnborionἘνβοριον
BatochorionΒατοχοριον
MegalokamposΜεγαλοκαμπος
EkaliteaἘκαλιτεα
KamarotisΚαμαροτις
KyphaliaΚυφαλια
PhikirosΦικιρος
ChrisochoraphaΧρισοχοραφα
XiphoniaΞιφονια
ChromionΧρομιον
DomeronΔομερον
GalinaΓαλινα
KonchiliaΚονχιλια
XerobrisisΞεροβρισις
ChionochoronΧιονοχορον
KambochorionΚαμβοχοριον
BaltochorosΒαλτοχορος
AngelophrorisἈνγελοφρορις
AgriokerasiaἈγριοκερασια
MakrolitisΜακρολιτις
KomninadesΚομνιναδες
KranochorisΚρανοχορις
MikromiliaΜικρομιλια
ChrisokastronΧρισοκαστρον
ChrisopolisΧρισοπολις
MesorachisΜεσοραχις
KalochoriosΚαλοχοριος
DaseroΔασερο
MabroudaΜαβροουδα
KastanousaΚαστανοουσα
AngelochorionἈνγελοχοριον
ChrisochorisΧρισοχορις
AgriokerasiaἈγριοκερασια
KalochorisΚαλοχορις
KoriphesΚοριφες
AxiopolisἈξιοπολις
MetaxochorisΜεταξοχορις
LekanisΛεκανις
MikropolisΜικροπολις
MabrodendrisΜαβροδενδρις
ManiakisΜανιακις
ChrisochoraphaΧρισοχοραφα
TriadisΤριαδις
TalakinisΤαλακινις
SinoronΣινορον
KoroniaΚορονια
EptalophonἘπταλοφον
AsbestarionἈσβεσταριον
TropeuchosΤροπευχος
KatachloronΚαταχλορον
PoliplatanonΠολιπλατανον
NysionΝυσιον
DamaskinonΔαμασκινον
MilionasΜιλιονας
DrosatonΔροσατον
MilotoposΜιλοτοπος
AposkeposἈποσκεπος
DipotamaΔιποταμα
BorinosΒορινος
BalteronΒαλτερον
MikromiliaΜικρομιλια
AmochorionἈμοχοριον
KalibrisisΚαλιβρισις

City names

PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
NikostriaΝικοστρια
DiptycheΔιπτυχε
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
NikostriaΝικοστρια
OktreaὈκτρεα
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
IkoniumἸκονιουμ
KroisosΚροισος
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
IkoniumἸκονιουμ
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
KroisosΚροισος
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
KroisosΚροισος
NikostriaΝικοστρια
IkoniumἸκονιουμ
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
NikostriaΝικοστρια
IkoniumἸκονιουμ
PalabrionΠαλαβριον
IkoniumἸκονιουμ
DiptycheΔιπτυχε
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
KroisosΚροισος
NikostriaΝικοστρια
NikostriaΝικοστρια
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
DiptycheΔιπτυχε
PalabrionΠαλαβριον
IkoniumἸκονιουμ
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
DiptycheΔιπτυχε
DiptycheΔιπτυχε
NikostriaΝικοστρια
NikostriaΝικοστρια
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
IkoniumἸκονιουμ
OktreaὈκτρεα
IkoniumἸκονιουμ
PalabrionΠαλαβριον
DiptycheΔιπτυχε
NikostriaΝικοστρια
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
PalabrionΠαλαβριον
OktreaὈκτρεα
NikostriaΝικοστρια
KroisosΚροισος
OktreaὈκτρεα
NikostriaΝικοστρια
NikostriaΝικοστρια
PalabrionΠαλαβριον
NikostriaΝικοστρια
IkoniumἸκονιουμ
NikostriaΝικοστρια
IkoniumἸκονιουμ
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
PalabrionΠαλαβριον
KroisosΚροισος
KroisosΚροισος
PalabrionΠαλαβριον
IkoniumἸκονιουμ
PalabrionΠαλαβριον

SourceForge.net Logo